Dlouhodobá koncepce SPC

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje bezplatně standardní služby (speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální), a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. SPC se orientuje na děti, žáky a studenty s mentálním postižením, poruchami komunikace, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

Ve své činnosti vychází SPC ze zákonů, pokynů MŠMT ČR, vyhlášek a nařízení Pardubického kraje a metodických materiálů určených pro práci v těchto zařízeních. Spolupracuje s Odborem školství mládeže a sportu krajského úřadu v Pardubicích, PPP a ostatními poradenskými pracovišti kraje, odbory sociální péče městských úřadů a pediatry.

 

Oblast inkluze, změny souvisejících s novou legislativou.

V návaznosti na novelu zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.82/2015) bude postupně upravován systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak, jak je specifikováno zejména v §16.

Žáci se SVP budou vzděláváni s využitím podpůrných opatření, která mají kompenzovat jejich speciální vzdělávací potřeby a vyrovnávat jejich obtíže ve vzdělávání. Těmito opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školních a školských poradenských službách, které odpovídají zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

Podpůrná opatření zahrnují poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky.

Dále se za podpůrné opatření považuje úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání.

Předpokládá se i využívání kompenzačních pomůcek a podpůrná opatření zahrnují také možnost úpravy očekávaných výstupů ze vzdělávání u definované skupiny žáků, úpravy obsahů vzdělání, které je možné modifikovat nebo obohacovat.

Podpůrná opatření zahrnují také personální posílení výuky asistenty pedagoga, využitím dalšího pedagogického pracovníka (učitel, speciální pedagog).

Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů, podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti, doporučuje je školské poradenské zařízení dle §15 vyhl. č. 27/2016 Sb. která podrobně ve svých ustanoveních popisuje, jak lze organizačně zajistit vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vyhláška obsahuje „Přehled podpůrných opatření“, který podrobně popisuje okolnosti důležité pro přidělení podpůrných opatření podle příslušného stupně podpory, stanovuje tzv. normovanou finanční náročnost, přehled doporučovaných speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek Před definitivním vystavením kontaktuje ŠPZ (školské poradenské zařízení) školu, aby si ověřilo, zda má škola pomůcky, případně zda je reálné zajistit asistenta pedagoga, speciálního pedagoga, služby školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa a na jak dlouhou dobu.

Největší podíl na činnostech pracovníků SPC představuje diagnostika, a to zejména diagnostika vztahující se k určení míry podpory a doporučení odpovídajících podpůrných opatření. Navýší se počet vyšetření, ale i administrativních úkonů v souvislosti se změnami formulářů a náročností jejich vyplňování.

 

Metodická podpora pedagogům

Je třeba počítat s nutností výrazně zvýšené metodické podpory směrem k pedagogům běžných škol. Pedagogové využívají především podporu při tvorbě IVP a jejich uplatňování v praxi a metodické vedení asistentů pedagoga.

Další okruh představuje poradenskou pomoc školám v oblasti organizačního zabezpečení výuky převážně u inkludovaných žáků a řešení praktických dotazů nejen pedagogů škol, ale i rodičů, které směřují k podporám přímo ve výuce, ale i k uplatňování školské legislativy. 

Klienty centra jsou žáci s mentálním, tělesným postižením, žáci se souběžným postižením více vadami, žáci narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením a s autismem. Odborní pracovníci SPC spolupracují a nadále budou rozvíjet úzkou kooperaci s odborníky z dalších školských poradenských zařízení, s lékaři, klinickými psychology a klinickými logopedy. 

V souvislosti s úpravami v oblasti RVP ZV (a se zrušením přílohy pro vzdělávání žáků s LMP pro žáky na prvním stupni škol), je třeba velmi úzké spolupráce s pedagogy, kteří tyto žáky vzdělávají. Všichni tito žáci mají IVP, při jehož sestavení potřebují metodickou podporu.

V SPC máme iPady, s jejichž využíváním ve výuce seznamujeme (především na výjezdech do škol) pedagogy, naše klienty a jejich zákonné zástupce. U většiny z nich se výukové aplikace na iPadu setkaly s velmi pozitivní odezvou, a tak budeme pokračovat v jejich využívání i nadále.

 
 

Personální zabezpečení práce v SPC

V souvislosti s výše uvedeným bylo personální zabezpečení, především na pozici speciálních pedagogů, nedostatečné, proto došlo k navýšení počtu pracovníků na pozici speciálního pedagoga o půl úvazku.

S navýšením pracovních pozic odborných pracovníků centra, bychom rádi naplnili potřebu metodické podpory pedagogům rozšířením činnosti o:

1) semináře pro učitele přímo ve školách,

2) konzultační setkání s pedagogy a asistenty pedagogů na pracovišti SPC, které se již v minulosti konalo s výbornými ohlasy,

3) metodické schůzky s výchovnými poradci na pracovišti SPC.

Pro rodiny klientů se budeme snažit naplnit požadavky pravidelných konzultací v SPC formou speciálně pedagogických a psychologických intervencí.

Pro děti a žáky bychom chtěli rozšířit svoje služby o:

1) pravidelné schůzky s dětmi určené k rozvoji grafomotoriky a přípravě na školu,

2) chtěli bychom nabídnout logopedickou péči.

 

Posílení pracovníky:

Potřebné by bylo posílení speciálních pedagogů v důsledků zvýšené náročnosti v oblasti diagnostiky vztahující se k určení míry podpory a doporučení odpovídajících podpůrných opatření a dále posílení činnosti v oblasti profesní orientace a podpory přímo na středních školách (především na učebních oborech). Navýšení by bylo potřebné v rozsahu půl úvazku speciálního pedagoga. Administrativní zátěž by pomohlo vyřešit posílení o pozici administrativního pracovníka na poloviční úvazek.

·    Budeme se podílet na úpravě a výkladech školské legislativy a i nadále sledovat veškeré změny v legislativě, spolupracovat s ostatními odborníky (logopedy, dalšími SPC, PPP, příslušným odborem na MŠMT a NÚV) tak, abychom mohli poradit a pomoci i v případech vyžadujících citlivý a jedinečný způsob řešení v nejlepším zájmu dítěte.

·    Odborní pracovníci se budou podílet na tvorbě metodických materiálů ve spolupráci s NUV, APSPC, MŠMT.

·    Prioritou je zajištění optimální podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zařazeným v běžných školách, ale i žákům ve školách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

·    Preference principu týmové spolupráce.

·    S použitím speciálních metod a postupů u ikludovaných žáků budeme i nadále sledovat schopnost používat získané vědomosti v běžném životě.

·    Při jednání s klienty budeme vždy vytvářet pocit vzájemné důvěry.

·    U klientů s těžšími komunikačními problémy se budeme zaměřovat zejména na sociální užití řeči (sdělení svých přání, potřeb), a to i s podporou systémů AAK

·    V oblasti metodické a poradenské se vždy soustředíme na oblast konkrétní péče směrem ke konkrétnímu dítěti, škole i rodině komplexně.

·    V oblasti diagnostické na využívání všech dostupných možností k co nejpřesnější diagnostice a z ní vyplývající navržení podporných opatření.

·    Všichni pracovníci SPC se budou účastnit dalšího vzdělávání odborných pracovníků center, zvláště v oblastech diagnostika a stanovování míry podpory a doporučování podpůrných opatření.

·         Prezentace SPC - webové stránky, tisk, Veletrh sociálních služeb (přehlídka poskytovatelů sociálních služeb Orlickoústeckého regionu), Den otevřených dveří v SPC.

·         Rozšiřování odborných znalostí (stáže, semináře, školení). Pracovnice SPC se budou vzdělávat v odborných seminářích a kurzech nabízených vzdělávacími agenturami:

o   v oblasti speciální pedagogiky,

o   v oblasti maturitních zkoušek,

o   v oblasti psychologie,

o   v sociální oblasti.

SPC umožní stáže žákům z Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli a z Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (obor sociální práce) a dalším žákům a studentům.

Pravidelně budou probíhat porady SPC, na kterých budou projednávány aktuální témata, týmově řešeny možnosti klientů, kteří jsou v péči (možnosti vzdělávání, nakontaktování na další odborníky atd.). Při řešení nejasností a dotazů budeme spolupracovat s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. Pracovníci Konzultačního centra zodpovídají na dotazy týkající se realizace kurikulární reformy v předškolním, základním, základním uměleckém, speciálním a gymnaziálním vzdělávání.

Zpracovala Mgr. Lada Štantejská, vedoucí SPC

TOPlist