Literatura

 

1. Attwood, T. Aspergerůvsyndrom. Praha: Portál, 2005.

Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. V České republice vychází kniha Tonnyho Attwooda jako první monografie o Aspergerově syndromu.

2. BEYER, J.; GAMMELTOFT, L.
Autismusa hra, Portál, 2006.

Autoři nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity.

3. Bělohlávková L., Gnanová E., Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem, APLA 2008

 4. Bělohlávková L., Vosmik M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole, Portál 2010
Možnosti integrace na ZŠ a SŠ Praktická metodická příručka se věnuje problematice individuální integrace žáků a studentů s poruchami autistického spektra, zvl. Aspergerovým syndromem, popř. s HFA – vysocefunkčním autismem, na druhém stupni ZŠ, na osmiletém gymnáziu a na střední škole. Autoři shrnují nejnovější poznatky o poruchách autistického spektra, charakterizují možnosti integrace a v návaznosti na ně popisují nejčastější úskalí, která se mohou při integraci objevit. Osobní zkušenosti autorů se prolínají s konkrétními kazuistikami studentů integrovaných na osmiletém gymnáziu.  

5. Clercq Hilde de: Mami, je to člověk nebo zvíře?, Portál 2007

Pro rodiče i odborníky je často obtížné porozumět myšlení dětí s autismem. Hilde De Clercq, jejíž syn Thomas má autismus, nabízí velmi autentický a zároveň srozumitelný pohled na dětský autismus. 

6. ČADILOVÁ, V., JŮN, H., THOROVÁ, K.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, 2008
Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb. Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních. Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky, kteří poskytují ucelený náhled na zvládání problémového chování, a je určena pro využití v praxi. Popisuje specifika diagnóz mentální retardace, autismu a duálních diagnóz, věnuje se kognitivně behaviorální terapii agresivního chování, nácvikům funkční komunikace a pracovního chování. Autoři se zabývají také otázkou farmakoterapie a na problematiku zvládání problémového chování nahlížejí i z pohledu české legislativy. Kniha je určena zaměstnancům center nebo domovů sociálních služeb, rodičům, učitelům, psychologům i psychiatrům. PaedDr. Věra Čadilová je speciální pedagožka ve třídě pro děti s autismem. PhDr. Hynek Jůn je kognitivně behaviorální terapeut. PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je klinická psycholožka, která se specializuje na práci s dětmi s poruchami autistického spektra (Poruchy autistického spektra, Portál 2006). Všichni autoři se problematikou autismu a mentální retardace zabývají dlouhodobě, věnují se přednáškové činnosti, pořádají řadu kurzů a seminářů a poskytují poradenské služby. Působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA), která se svými činnosti zaměřuje na všestrannou pomoc lidem s autismem a jejich rodinám.

7. Čadilová, Žampachová: Strukturované učení, Portál 2009

Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku.

 8. Dubin, N.: Šikana dětí s poruchami autistického spektra,Praha, Portál 2009
Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto lidi co nejvíce podpořit, a zabývá se i osobností útočníka a svědků. Knihu uvítají speciální pedagogové, školní i poradenští psychologové, vychovatelé i učitelé, kteří mají v péči dítě s poruchou autistického spektra, rodiče a zájemci o problematiku. N. Dubin vystudoval speciální pedagogiku, psychologii a komunikaci. Před čtyřmi lety mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Přednáší a snaží se aktivně pomáhat lidem s touto poruchou.

9. Emerson Eric, Problémové chování u lidí s mentální retardací, Portál 2008

Těžká mentální retardace a autismus často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka s postižením, tak pečujícího. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout. Kniha je nezbytnou pomůckou pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy a další pracovníky pečující o lidi s mentální retardací a s autismem. Prof. E. Emerson je zkušeným odborníkem v oblasti mentální retardace. Aktivně provádí řadu výzkumů a o mentální retardaci přednáší na univerzitách. Knihu po odborné stránce lektoroval PhDr. Hynek Jůn, terapeut APLA.

10. Gillberg, Ch.; Peeters, T. Autismus- zdravotní a výchovné aspekty. Praha: Portál, 1998. 

Těžištěm knihy jsou praktické návody, jak reagovat na problémy, které se mohou vyskytnout při výchově a vzdělávání dětí s autismem. Publikace vychází z nejnovějších vědeckých poznatků.

11. HOWLIN, P. Autismusu dospívajících a dospělých, Praha: Portál, 2005.

Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chování, vzdělávání, pracovního uplatnění, sexuálních vztahů a psychiatrických komplikací. V každé kapitole jsou kazuistiky, které ukazují možné těžkosti a způsoby, jak je lze řešit. 
 

12. HRDLIČKA, M.; KOMÁREK, V. Dětský autismus. Praha: Portál, 2004.
Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají.

13. JŮN, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví, Portál 2009.
Agresivní chování, napadání ostatních klientů i sebezraňování, které může vést i k těžkým zraněním, má řadu příčin. Někdy vychází z podstaty handicapu, jindy ho může vyvolat chování lidí z okolí. Kniha, která vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, se zabývá tím, jak mohou ošetřovatelé, vychovatelé a další lidé, kteří pracují s lidmi s problémovým chováním, změnit své chování tak, aby nevyvolávali problémové chování svých klientů. Knihu ocení speciální pedagogové, psychologové, psychoterapeuti, lidé pracující v zařízeních pro klienty s handicapem, zdravotnický personál psychiatrických klinik (tzv. neklidových oddělení). PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., je předsedou organizace APLA Praha. Zabývá se kognitivně behaviorální terapií problémového chování.

14. PEETERS, T. Autismus, od teorie k výchovně-vzdělávací intervenci. Praha: Portál, 1998.
15. RICHMAN, S.
Výchova dětí s autismem. Praha: Portál, 2006.

Autorka srozumitelně vysvětluje, jak lze metodu aplikované behaviorální analýzy využít ke zlepšení sebeobslužných dovedností dětí s autismem jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. 

16. SACKS, O. Antropoložka na Marsu. Praha, Dybbuk, 2008

17. SACKS, O.: Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Praha, Dybbuk, 2008
Neuvěřitelné příběhy a podivné případy lidí s neurologickou nebo psychickou odchylkou.

18. SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem. Praha: Portál, 1999,

19. SCHOPLER, E.; MESIBOV, G. B. Autistické chování. Praha: Portál, 1997.

20. SCHOPLER, E.; REICHLER, R. J.; LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha: Portál, 1998.

21. Thorová, K.  Poruchy autistického spektra. Praha, Portál, 2006.

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění – poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha.

22. Thorová K., Poruchy autistického spektra - včasná diagnóza brána k účinné pomoci. APLA 2006

23. Thorová K., Školní pas pro děti s PAS. APLA 2007 

24. Thorová K., Výjimečné děti. APLA 2007

25. WILLIAMS, D. Nikdo nikde. Svoboda, 1995.

Nevšední životopis dívky s autismem. 

26. VERMEULEN, Peter: Autistické myšlení. Praha, Grada 2006

Kniha je určena psychologům, speciálním pedagogům, studentům příslušných oborů a měla by jim napomoci nalézt cestu k pochopení myšlení dětí a dospělých lidí s autismem. Čtenář si rozšíří vědomosti o podstatných tématech jako je sociální chování a identita lidí s autismem, komunikace, zájmy, smysl pro humor, schopnost řešit problémy atp. Výklad je doplněn velkým množstvím kazuistik.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist