Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

První kontakt

První kontakt 

Zletilý žák nebo zákonný zástupce přichází do SPC Ústí nad Orlicí na první návštěvu, kterou vede většinou sociální pracovnice SPC, pouze v případě její nepřítomnosti se klientovi věnuje psycholog nebo speciální pedagog SPC. Při vstupním rozhovoru se ptáme, proč rodič do SPC přichází, s jakou zakázkou, jaké je jeho očekávání. Zaměřujeme se na popis problému, se kterým se na nás klient obrací. Zjišťujeme, jak dlouho problém trvá, jestli se provedla opatření k jeho zmírnění nebo odstranění. Jestli už bylo dítě vyšetřeno na jiném pracovišti, zda bylo odborně vedeno speciálním pedagogem. Jaká byla provedena opatření ve škole. Pokud možno získáváme informace od obou rodičů.

 

Při vstupním pohovoru rodič podepíše „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ a „Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů“. Bude vyplněn anamnestický dotazník v souladu s § 28 odst. 3 školského zákona: (3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi:

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

b) datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání,

c) údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,

d) údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta uvedeném v § 16, údaje o mimořádném nadání, údaje         o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením v souladu s § 16, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,

e) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,

f) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Klient má právo nahlížet do této dokumentace.

V závěru této konzultace dostane zákonný zástupce/klient souhrnné informace: jaké služby poskytované SPC se společně domluvily (vyšetření, intervence, konzultace), datum následující služby, jméno klíčového pracovníka, kontaktní údaje SPC …

 
TOPlist