Výroční zpráva 2016 - 2017

 

Speciálně pedagogické centrum

Lázeňská 206,  562 01 Ústí nad Orlicí

tel. 465 523 715, 733 313 749, spc.usti@seznam.cz

 

Výroční zpráva za školní rok 2016 - 2017

Charakteristika Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby podle § 116 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s příslušnými prováděcími právními přepisy a vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. SPC Ústí nad Orlicí poskytuje odborné speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální služby pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy je zároveň i ředitelkou SPC. Odbornou péči centra ve školním roce 2016-2017 zajišťovali tři speciální pedagožky (každá na celý úvazek), psycholožka (1 úvazek) do listopadu 2016, od června psycholožka na 0,6 úvazku a od srpna 2017 psycholog na 0,3 úvazku, sociální pracovnice (1 úvazek).

Naše SPC splňuje navrhovaný prostorový a materiální standard činnosti SPC, tj. pracovny pro speciálně pedagogické vyšetření (pracovny speciálních pedagogů), pracovna pro psychologické vyšetření (pracovna psychologa), místnost pro skupinovou práci s klienty (herna), čekárna pro klienty, WC pro klienty a kartotéka pro spisovou dokumentaci klientů.

Základní materiální standardy jsou naplňovány. SPC má telefonické a internetové připojení, služební automobil, software pro zpracování dat vedení dokumentace. Je potřeba stále sledovat novinky podle nejnovějších nabídek trhu a potřebnosti klientů, aktualizovat a obnovovat vybavenost diagnostickými nástroji pro psychologickou a speciálně pedagogickou obligatorní diagnostiku.

Činnost Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí

V návaznosti na novelu zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.82/2015) byl postupně upravován systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak, jak je specifikováno zejména v §16,.

Školské poradenské zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školské poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně- právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Činnost centra je prováděna formou ambulantní (konzultace jednorázové, opakované a pravidelné) a terénní (výjezdy do škol, jiných zařízení). Klientů bylo ve speciálně pedagogickém centru v tomto školním roce evidováno: z mateřských škol 160, z přípravných tříd ZŠ 4, ze základních škol  113, ze středních škol 15.  Ze speciálních škol: mateřských 2, přípravného stupně ZŠS 9, základních škol dle § 16  238, středních škol  16  a klientů z rodin a školsky nezařazených 100 klientů.

Od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 mělo SPC v péči celkem 607 klientů, z toho klientů s mentálním postižením 324, sluchovým postižením 20, vadami řeči 188, tělesným postižením 89, s PAS 167, jiný zdravotní stav 47 a ostatních klientů 16 (odůvodnění klientů ostatních – většinou jde o případy, kdy se při příchodu do SPC neví, zda se jedná o žáka s hraničním IQ nebo se jedná o mentální retardaci, dále jde o pochybnosti, zda se jedná o žáka prozatím s neurčenou diagnózou nebo jde o případy, kdy je dítě bez zdravotního postižení vyšetřeno v SPC na žádost rodičů – např. se jedná o zakázku: posouzení školní zralosti).

 

Individuálních činností s klienty bylo provedeno v tomto školním roce 2200, z toho ambulantně 1927 a v terénu 273. Odborných podkladů pro vzdělávací opatření bylo vytvořeno 500. Ve školním roce 2016 – 2017 bylo provedeno 20 komplexních vyšetření, psychologických vyšetření 82, speciálně pedagogických vyšetření 463. Speciálně pedagogických intervencí s klienty proběhlo 37. Sociálně právní poradenství bylo podáno 406 krát.

 

 

 

Administrativní činnosti, zejména příprava podkladů pro vzdělávací opatření, zprávy z vyšetření a metodických návštěv, tvořily většinu náplně nepřímé práce. SPC vydalo odborné podklady s doporučením v těchto případech:

-          zpráva z vyšetření (zpráva z komplexního, psychologického, speciálně pedagogického a logopedického vyšetření),

-          doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení podpůrných opatření),

-          doporučení k odkladu povinné školní docházky,

-          doporučující posouzení ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,

-          odborný posudek pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Respektujeme nutnost odborného růstu poradenských pracovníků, a proto jsme se v tomto školním roce průběžně vzdělávaly a účastnily akcí celoživotního vzdělávání, udržovaly si přehled o nejnovějších odborných poznatcích své i příbuzné disciplíny. Pokud jsme pracovaly na problematice přesahující kompetence, důsledně jsme využívaly týmovou spolupráci v rámci našeho SPC, ale i spolupráci s dalšími odborníky. Např. jsme několikrát využily konzultačních služeb Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, kde nám pracovníci tohoto centra odpověděli na dotazy týkající se realizace kurikulární reformy v předškolním, základním, speciálním a gymnaziálním vzdělávání. Dále se jedná o spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje, s lékaři, s kolegy z jiných SPC atd.

 

Účastnily jsme se těchto vzdělávacích kurzů a přednášek:

·         Metodické setkání „Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP“ 

·         Semináře – PhDr. Lidmila Pekařová; Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

·         Termín: 30. 5. 2017 - 6 hodin Organizace: Vzdělávací centrum Morava, Brno Akreditovaný kurz MV

·         Sexualita a vztahy lidí s postižením - Energeia, o.p.s. a Rytmus Východní Čechy, o.p.s.  -  seminář Petra Eisnera DiS.

Dále jsme se účastnily těchto akcí:

  • Veletrh sociálních služeb poskytovatelů Pardubického kraje,
  • pracovní setkání speciálně pedagogických center,
  • jednání vedoucích pracovníků SPC v Praze.

Úzce jsme spolupracovaly s mateřskými školami, speciálními základními školami, základními a středními školami, které integrují děti, žáky a studenty se zdravotním postižením do školského systému. Probíhala spolupráce s dalšími speciálně pedagogickými centry Pardubického kraje. Spolupracujeme s Ranou péčí Pardubice, organizací FOD (Fond ohrožených dětí), se Střediskem výchovné péče v Ústí nad Orlicí a Svitavách a s Rodinným integračním centrem.

V průběhu celého školního roku probíhaly návštěvy mateřských a základních škol a ZŠ speciálních, kterých se účastnily všechny pracovnice SPC. Jednalo se o vyšetření žáků, metodické konzultace s pedagogickými pracovníky a kontroly individuálních vzdělávacích plánů. Pravidelně probíhaly porady SPC.

 

Prezentace SPC probíhala na webových stránkách.

S výroční zprávou byli seznámeni všichni pracovníci SPC dne 31. 8. 2017.

 

 

 

                                                                        …....…...…….....................………………

                                                                             Vypracovala: Mgr. Lada Štantejská

                                                                     Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

 

V Ústí nad Orlicí 31. 8. 2017

 
TOPlist