Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Výroční zpráva 2017 - 2018

 

Speciálně pedagogické centrum

Lázeňská 206,  562 01 Ústí nad Orlicí

tel. 465 523 715, 733 313 749, spc.usti@seznam.cz

 

Výroční zpráva za školní rok 2017 - 2018

Charakteristika Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí je školské poradenské zařízení, které poskytuje poradenské služby podle § 116 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s příslušnými prováděcími právními přepisy a vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. SPC Ústí nad Orlicí poskytuje odborné speciálně pedagogické, pedagogicko psychologické a sociální služby pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením, vadami řeči a sluchu, kombinovaným postižením, tělesným postižením a autismem, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Je součástí Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí.

Ředitelka Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy je zároveň i ředitelkou SPC. Odbornou péči centra ve školním roce 2017-2018 zajišťovalo pět speciálních pedagožek (tři na celý úvazek, dvě na 0,25 úvazku), psycholožka na 0,6 úvazku pracovala v SPC do listopadu 2017, psycholog na 0,2 úvazku do srpna 2018, sociální pracovnice (1 úvazek).

Naše SPC splňuje navrhovaný prostorový a materiální standard činnosti SPC, tj. pracovny pro speciálně pedagogické vyšetření (pracovny speciálních pedagogů), pracovna pro psychologické vyšetření (pracovna psychologa), místnost pro skupinovou práci s klienty (herna) a odpočinkovou část při vyšetření, čekárna pro klienty, WC pro klienty a kartotéka pro spisovou dokumentaci klientů, která odpovídá předpisům GDPR.

Základní materiální standardy jsou naplňovány. SPC má telefonické a internetové připojení, služební automobil, software pro zpracování dat vedení dokumentace. Je potřeba stále sledovat novinky podle nejnovějších nabídek trhu a potřebnosti klientů, aktualizovat a obnovovat vybavenost diagnostickými nástroji pro psychologickou a speciálně pedagogickou obligatorní diagnostiku. V letošním školní roce byla zakoupena Vývojová škála  Bayleyové.

Činnost Speciálně pedagogického centra Ústí nad Orlicí

V návaznosti na novelu zákona č. 561/200 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.82/2015) byl postupně upravován systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tak, jak je specifikováno zejména v §16 ŠZ a vyhlášce 27/2016 Sb.

Školské poradenské zařízení zajišťují pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školské poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně - právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

Činnost centra je prováděna formou ambulantní (konzultace jednorázové, opakované a pravidelné) a terénní (výjezdy do škol, jiných zařízení). Klientů bylo ve speciálně pedagogickém centru v tomto školním roce evidováno: z mateřských škol 110, z přípravných tříd ZŠ 9, ze základních škol 149, ze středních škol 15.  Ze speciálních škol: mateřských 5, přípravného stupně ZŠS 24, základních škol dle § 16  ŠZ 250, středních škol 52 a klientů z rodin a školsky nezařazených 42 klientů.

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 mělo SPC v péči celkem 656 klientů, z toho klientů s mentálním postižením 220, sluchovým postižením 6, vadami řeči 116, tělesným postižením 20, s PAS 195, jiný zdravotní stav 19 a ostatních klientů 5 (odůvodnění klientů ostatních – většinou jde o případy, kdy se při příchodu do SPC neví, zda se jedná o žáka s hraničním IQ nebo se jedná o mentální retardaci, dále se může jednat o žáka s prozatím neurčenou diagnózou).

 

Individuálních činností s klienty bylo provedeno v tomto školním roce 1986. Odborných podkladů pro vzdělávací opatření bylo vytvořeno 447. Ve školním roce 2017 – 2018 bylo provedeno 31 komplexních vyšetření, psychologických vyšetření 107, speciálně pedagogických vyšetření 361. Speciálně pedagogických intervencí s klienty proběhlo 195. Sociálně právní poradenství bylo podáno 305 krát.

 

Administrativní činnosti, zejména příprava podkladů pro vzdělávací opatření, zprávy a doporučení z vyšetření a metodických návštěv, tvořily většinu náplně nepřímé práce. SPC vydalo odborné podklady s doporučením v těchto případech:

-        zpráva z vyšetření (zpráva z komplexního, psychologického, speciálně pedagogického a logopedického vyšetření),

-        doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (doporučení podpůrných opatření),

-        doporučení k odkladu povinné školní docházky,

-        doporučující posouzení ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,

-        odborný posudek pro uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Respektujeme nutnost odborného růstu poradenských pracovníků, a proto jsme se v tomto školním roce průběžně vzdělávaly a účastnily akcí celoživotního vzdělávání, udržovaly si přehled o nejnovějších odborných poznatcích své i příbuzné disciplíny. Pokud jsme pracovaly na problematice přesahující kompetence, důsledně jsme využívaly týmovou spolupráci v rámci našeho SPC, ale i spolupráci s dalšími odborníky. Např. jsme několikrát využily konzultačních služeb Národního ústavu pro vzdělávání v Praze, kde nám pracovníci tohoto centra odpověděli na dotazy týkající se realizace kurikulární reformy v předškolním, základním, speciálním a gymnaziálním vzdělávání. Dále se jedná o spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje, s lékaři, s kolegy z jiných SPC atd.

 

Účastnily jsme se těchto vzdělávacích kurzů a přednášek:

·       Uzpůsobení maturitní zkoušky 

·       Aktuální změny v sociální oblasti – akreditovaný kurz MPSV

·       Krizová intervence v praxi

·       Zpracování doporučení v SPC

 

Dále jsme se účastnily těchto akcí:

·       celodenní akce Jaro s autismem,  

·       odborná konference Závislost a její podoby, prevence a aktuální trendy řešení,

·       odborná konference věnovaná problematice PAS,

·       pracovní setkání speciálně pedagogických center,

·       jednání vedoucích pracovníků SPC v Praze.

Úzce jsme spolupracovali s mateřskými školami, speciálními základními školami, základními a středními školami, které integrují děti, žáky a studenty se zdravotním postižením do školského systému. Probíhala spolupráce s dalšími speciálně pedagogickými centry Pardubického kraje. Spolupracujeme s Ranou péčí Pardubice, se Střediskem výchovné péče v Ústí nad Orlicí a Svitavách, s Dětským centrem Svitavy a Rodinným integračním centrem.

V průběhu celého školního roku probíhaly návštěvy mateřských a základních škol a ZŠ speciálních, kterých se účastnily všechny pracovnice SPC. Jednalo se o vyšetření žáků, metodické konzultace s pedagogickými pracovníky, vyhodnocování podpůrných opatření a individuálních vzdělávacích plánů. Pravidelně probíhaly porady SPC.

 

Prezentace SPC probíhala na webových stránkách.

S výroční zprávou byli seznámeni všichni pracovníci SPC dne 31. 8. 2018.

 

 

 

                                                                        …....…...…….....................………………

                                                                             Vypracovala: Mgr. Lada Štantejská

                                                                     Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Orlicí

 

V Ústí nad Orlicí 31. 8. 2018

 

 
TOPlist